Om børnehaven

Vi er en specialbørnehave med gennemsnitlig 25 pladser til børn i alderen 0-6 år og er beliggende i den nordlige bydel af Randers.

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og/eller børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

I børnehaven er der 4 stuer. Fra hver stue er der direkte adgang til toilet/puslerum samt et mindre aktivitetsrum. Der er et stort lyst rum til terapi, tumleaktiviteter m.v. Musikterapi m.v. foregår i en selvstændig beliggende bygning på matriklen.

Børnehaven råder over lokaler til individuel træning.

Vi er beliggende i et fredeligt villakvarter i den nordlige bydel af Randers. Vi har en stor og dejlig legeplads, som er opdelt i flere sektioner.

Børnehaven er normeret til 25 pladser.

Specialbørnehaven Lucernevej har til huse i bygninger fra 1973 og er senere udbygget i 1996. Bygningerne er løbende renoverede, så de tilgodeser børn og medarbejderes behov.

Specialbørnehaven Lucernevej
Lucernevej 61
8920 Randers NV

Tlf.: 8915 9737
E-mail: lucernevejen@randers.dk

Konstitueret afdelingsleder
Lene Skotte Møller
Tlf.: 2962 2968
E-mail: Lene.Horstboll.Skotte.Moller@randers.dk

Åbningstider

Åbningstiderne i Specialbørnehaven Lucernevej er kl. 07.30-16.00 på alle hverdage.

Børnene samles på en stue i ydertimerne, hvis der er få børn.

I følgende perioder etableres der feriepasning for de børn, hvor forældrene ikke har mulighed for at have barnet hjemme:

  • Mandag til onsdag før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 29 og 30
  • Hverdagene mellem jul og nytår

På alle helligdage samt 24. og 31. december er børnehaven lukket.

Specialbørnehaven Lucernevej har faste traditioner omkring fastelavn og jul, samt børnenes fødselsdage.

Vi fejrer:

  • Sommerfest
  • Julefest
  • Børnejulefrokost
  • Fastelavnsfest 
  • Fødselsdagene - fejres enten i hjemmet eller i børnehaven.

Der er ansat 11 fastansatte pædagoger, 1 lønnet studerende, 1 fysioterapeut, 1 musikterapeut, 1 ergoterapeut samt 1 rengøringsmedarbejder.

Administrationen er fysisk placeret på Holberghus med en HK-assistent samt fælles leder.

Det tilstræbes at forældrene selv henter og bringer deres barn. Specialbørnehaven Lucernevej dækker eventuelle kørselsudgifter i forhold til gældende takster.

I de tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, kan der aftales taxa eller buskørsel på faste tilrettelagte ruter.

Taxa og buskørsel tilrettelægges i en samkørsel af taxaselskabet.

Dit barn skal visiteres til en plads i børnehaven. Indstilling til visitation skal ske gennem kommunal sagsbehandler til Randers Kommune.

Der visiteres i marts og november. Visitationen sker i samarbejde med børnehaven.

Børnehaven hører under 'SEL § 32 specialbørnehave' i serviceloven.

BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lucernevejens børnehave. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Lucernevejens børnehave understøtter børnenes individuelle udvikling og trivsel på en helhedsorienteret måde. Medarbejdere er engagerede og fagligt reflekterende over praksis, og der er nye tiltag fagligt og organisatorisk, som implementeres med udvikling og styrkelse af indsatsen for øje.

Socialfaglig tilsynsrapport 2020

Tilfredshedsundersøgelse på socialområdet i Randers Kommune 2019

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de brugere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge brugerne og de pårørende, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende til brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er foretaget indenfor tilbudstyperne: Botilbud, mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret og vinteren 2019. Dataindsamling og analyse er gennemført af Rambøll.

Undersøgelsen omfatter Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri, Center for Socialt Udsatte og Center for Voksenhandicap. I alle centrene er der udført både bruger-og pårørendeundersøgelser. For hvert enkelt tilbud, inden for centeret, er der imidlertid foretaget en vurdering af, hvorvidt en bruger- og/eller en pårørendeundersøgelse har været hensigtsmæssig at gennemføre taget målgruppen og tilbudstypen i betragtning. Nedenfor findes den tilgængelige rapport for nærværende tilbud.

Tilfredshedsundersøgelse 2019