Pædagogik og værdier

Vores mål i Specialbørnehaven Lucernevej er, at børnene oplever en hverdag i børnehaven, som på mange områder giver oplevelser, som andre småbørn i daginstitutioner oplever.

Hverdagen tilrettelægges med udgangspunkt i overskuelighed, tryghed, nærvær, udfordringer og oplevelser. Der tages vare på barnets hele liv og udviklingsmuligheder. Vi møder barnet hvor det er udviklingsmæssigt, og vil i samarbejde med forældrene styrke barnets selvværd gennem leg, sjove oplevelser, barn/voksen imellem.

Vi påtager os i samarbejde med forældre et ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Som arbejdsredskab anvendes der eksempelvis forudsætningsanalyser samt neuropædagogisk screening på det enkelte barn, som munder ud i en målbar handleplan, der løbende justeres.

Alle børnene har behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov, og med omsorg og struktur skabe en overskuelig og genkendelig hverdag for her at give barnet de optimale udviklingsmuligheder.

Der arbejdes pædagogisk og tværfagligt med total kommunikation, sansestimulation og sanseintegration. Her arbejdes der ud fra KARLSTADT. KARLSTADT-modellen er et komplet sprog- og læsetræningsprogram, som strækker sig fra stimulering af nyfødte til læse og skrivefærdigheder i skolealderen. Hovedprincippet er, at sproget er en integreret del af barnets totale udvikling. Øvelserne tilpasses det enkelte barn. Børn med udviklingshandicap husker syns- og sanseindtryk bedre end lyd. Derfor er træningsmaterialet helt fysiske ting, bevidst opbygget omkring leg, og hverdagssituationer.

Elementer i arbejdet er Tegn-Til-Tale, PECS, computer, visuelle støttematerialer, musik, m.v.

For børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser er pædagogikken TEACCH inspireret. Der udarbejdes individuelle kommunikationssystemer eksempelvis PECS mapper.

Børnene er fordelt på 4 stuer. Den ene stue er forbeholdt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Vi har siden september 2007 arbejdet med MOVE.

MOVE er en forkortelse af "Mobility, Opportunities Via Education".

MOVE er et tværfagligt undervisningsprogram, der angiver forskellige måder at arbejde med motorisk udvikling i forhold til funktionerne sidde - stå - gå.

Udgangspunktet er optræning af motoriske færdigheder, der anvendes i voksenlivet. Der arbejdes derfor med livsmål. Livsmål er ikke-faglige mål, men personlige mål til glæde for barnet og familien. Livsmålet er retningsgivende for det grovmotoriske arbejde og rummer aktiviteter som vi tror eller ved barnet gerne vil. Det kræver mange gentagelser at indlære motoriske færdigheder, og derfor er det vigtigt at alle omkring barnet - både forældre og fagpersoner deltager i arbejdet med at nå målet.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er bygget op omkring begreber, som hver især repræsenterer noget specifikt:

 • Kommunikation, herunder information 
 • Handicapforståelse 
 • Udvikling 
 • Relationer 
 • Respekt og anstændighed 
 • Engagement 
 • Samarbejde og forventninger 
 • Faglighed

 

 • Vi søger information og dialog hos relevante sparringspartnere
 • Vi sikrer, at alle parter til enhver tid har de informationer, de skal bruge for at løfte opgaven optimalt
 • Vi giver barnet mulighed for at skabe rum til kommunikation/dialog med udgangspunkt i barnets funktionsniveau
 • Vi taler med hinanden/børnene/forældrene/samarbejdspartnere og ikke om hinanden/børnene/forældrene/forældrene/samarbejdspartnere
 • Vi tager udgangspunkt i den positive indgangsvinkel, spørgende, nysgerrig, ærlig og undersøgende
 • Vi er imødekommende og lyttende
 • Vi sikrer, at alle involverede parter løbende er ført a jour
 • Vi opnår relevant faglig kompetence gennem – at lytte, læse og lære
 • Vi sætter os ind i barnets specifikke problemstillinger
 • Vi ser ”det hele barn”, – det er ikke et handicappet barn men et barn med handicap
 • Vi tænker til enhver tid, de etiske og moralske dimensioner ind i vores arbejde med børnene.
 • Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer
 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • Vi tager udgangspunkter i ressourcer, sætter mål og handler
 • Vi ser, at forskellighed er en styrke, når der fokuseres på kerneopgaven og arbejdes mod fælles mål
 • Vi arbejder ud fra barnets individuelle handleplan, aktivitetsplan og behov
 • Vi sikre at der udarbejdes et uddannelsesoverblik i forhold til personalet en gang om året
 • Vi sikrer, at den individuelle viden gives videre via oplæg/undervisningsdag
 • Ved nye tiltag i organisationen skal der løbende evalueres og justeres
 • Vi prioriterer studerende, og et up to date fag relevant bibliotek
 • Vi skaber muligheder for og støtte til udvikling af relationer
 • Vi skaber fælles oplevelser og traditioner
 • Vi vil udvise nærvær og tålmodighed i vores arbejde
 • Vi vil, at udgangspunkt for samarbejde på alle niveauer foregår ud fra et ligeværdigt og anerkendende synspunkt
 • Vi sikrer, at alle til en hver tid føler sig værdigt behandlet i samarbejdet /dialogen
 • Vi anerkender forældrenes livsstil og hvad de måtte sætte i værk.
 • Vi respekterer barnets egne initiativer og tiltag, giver plads hertil
 • Vi har viljen til at engagere os i kulturen på Specialindsats for Børn - Lucernevej og bidrage til og føle ansvarlighed for udvikling af denne
 • Vi bidrager til og føler ansvarlighed for udvikling af de opgaver, som vi er stillet overfor
 • Vi vælger den positive tilgang til opgaverne